Homescan202@gmail.com

BEDRIJFSVOORWAARDENVan Home-Scan.nl gevestigd te Heerhugowaard, algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder KvK nummer 72445459. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het door Home-Scan.nl, hierna te noemen HOME-SCAN , uitvoeren van opdrachten tot keuring van onroerende zaken en overige advieswerkzaamheden.

01_De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt uitgesloten.

02_Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige opdrachten van opdrachtgever, tenzij afwijkende bepalingen schriftelijk door HOME-SCAN aan opdrachtgever zijn bevestigd. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge aanbiedingen door HOME-SCAN of diens ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

03_Voor de uitvoering van opdrachten is een vergoeding overeen te komen op basis van een inspanningsverplichting. Deze vergoeding wordt vooraf overeengekomen. De vergoeding alsmede de te verwachten inspanningsverplichting zijn gebonden aan de onderzoek tijd die benodigd is voor de rapportage. Te allen tijde is opdrachtgever gehouden HOME-SCAN alle hem of haar bekende informatie met betrekking tot het te rapporteren object te verstrekken.

04. De in de rapportages van HOME-SCAN vermelde uitgangspunten, verklaringen en voorwaarden van het rapport maken een integraal onderdeel uit van de leveringsvoorwaarden in relatie tot de te verwachten inspanningsverplichting van HOME-SCAN en de daaruit eventueel voortvloeiende aansprakelijkheden.

05. Het in artikel 03. omschreven honorarium wordt, vermeerderd met BTW, gefactureerd na afloop van de werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever betaalt binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien betalingen uitblijven, accepteert HOME-SCAN geen aansprakelijkheden met betrekking tot de uitgevoerde opdracht. Opdrachtgever heeft nimmer het recht betalingen van facturen te vertragen of te verrekenen uit hoofde van mogelijke aansprakelijkheden jegens HOME-SCAN.

06. HOME-SCAN heeft het recht om de uitvoering van een overeenkomst uit te stellen indien de opdrachtgever niet, niet geheel of niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet.

07. Bij overschrijding van de betalingstermijn is HOME-SCAN gerechtigd – zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist – een rente van 1% per maand in rekening te brengen, verschuldigd vanaf de datum waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van daadwerkelijke betaling. Een gedeelte van de maand geldt in dit verband voor een volle maand. Blijft opdrachtgever ook na aanmaning in gebreke dan is HOME-SCAN gerechtigd alle kosten van invordering door te berekenen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van € 70,00.

08. HOME-SCAN heeft het recht tekortkomingen met betrekking tot de geleverde dienst uit eigener beweging kosteloos te repareren. Bij verschillen van inzicht tussen HOME-SCAN en opdrachtgever ten aanzien van de uitvoering van de opdracht, zal door partijen met de grootste spoed een oplossing gezocht worden. Ingeval dat overleg niet mocht leiden tot een oplossing zal het geschil worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

09. Een overeenkomst kan wegens een gebleken tekortkoming slechts worden ontbonden voor zover handhaving daarvan in redelijkheid niet van opdrachtgever kan worden gevergd.

10. HOME-SCAN neemt haar verantwoordelijkheid (beroepsfout) volgens de wet voor de door HOME-SCAN in het rapport zonder voorbehoud gegeven beoordelingen. In voorkomende gevallen zal uitsluitend aanspraak gemaakt kunnen worden op vergoedingen van schade: naar keuze van HOME-SCAN of in de vorm van herstel of vervanging zijdens HOME-SCAN dan wel uitbetaling van herstel- of vervangingskosten alsmede de kosten wegens het inschakelen van deskundigen voor de beoordeling van de rapportage in verband met de gestelde gebreken. Mogelijke vergoeding van schade door HOME-SCAN heeft een relatie met de verjaringstermijn van verantwoordelijkheid (beroepsfout) volgens de wet en het indemniteitsbeginsel. (Indemniteitsbeginsel is een schadevergoedingsbeginsel, dat wil zeggen het beginsel dat vergoeding van schade er ten hoogste toe mag leiden dat herstel- of vervangingskosten van schade dezelfde kwaliteit zonder optreden van de schade zou zijn geweest, niet in betere). De aansprakelijkheid voor alle andere gevolgschade is uitgesloten. Aansprakelijkheid (beroepsfout) geldt voor visueel waarneembare gebreken welke tijdens de inspectie (momentopname) had kunnen worden waargenomen. Belemmerende factoren tijdens de inspectie zoals o.a. jaargetijden, weersomstandigheden, bereikbaarheid, huisraad, afwerkingen en dergelijke hebben hier invloed op. Aansprakelijkheid geldt niet voor vergoedingen van schade van verborgen gebreken (belemmerende factoren……) en geldt evenmin voor alle schade die hieruit voortkomt. Met betrekking tot klachten over de inhoud van het rapport en de werkwijze van de inspecteur: hierbij zullen de betrokken partijen trachten dit in onderling overleg op te lossen dan wel in een voorkomend geval en voor zover en vooraf vastgesteld komen de kosten voor rekening van de in ongelijk te stellen partijen. Klachten welke niet door betrokken partijen kunnen worden opgelost waarbij één van de betrokken partijen meent HOME-SCAN aansprakelijk (beroepsfout) te kunnen stellen. Mogelijke aansprakelijkheid (beroepsfout) en eventuele vergoeding van schade dient door HOME-SCAN te worden vastgesteld alvorens een en ander wordt hersteld. Herstel- of vervangingskosten van schade worden vergoed tot maximaal het bedrag waarbij de oorspronkelijke functie (het gewone gebruik) van het bouwdeel op korte termijn dient te worden gewaarborgd. Vergoeding van de kosten van herstel of vervangen geldt voor vastgestelde schade en niet voor vervolgschade. Kosten van een her inspectie en het inschakelen van deskundigen voor beoordeling van mogelijke aansprakelijkheid zijn naar keuze van HOME-SCAN, voor zover van toepassing en vooraf vastgesteld, komen voor rekening van de in ongelijk te stellen partijen. Uitspraak over aansprakelijkheid door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van HOME-SCAN is bindend voor het standpunt van HOME-SCAN.

11. Schade die opdrachtgever lijdt en waarvoor HOME-SCAN aansprakelijk kan worden gehouden, wordt aan opdrachtgever uitsluitend volgens onderstaande bepalingen vergoed: a. Schade die opdrachtgever aantoonbaar wegens termijnoverschrijding door HOME-SCAN lijdt, is slechts te vergoeden tot een maximaal bedrag van € 450,00 per niet geleverde dienst en voor zover de termijnoverschrijding meer bedraagt dan 15 werkbare dagen na de overeengekomen datum van oplevering. Het recht op deze schadevergoeding vervalt, indien daarop niet binnen 14 dagen na het constateren van schade schriftelijk een beroep is gedaan. b. De aan-, verkoop- of opleveringskeuringen zijn primair gebaseerd op een visueel onderzoek (dat wat men redelijkerwijs kan zien, voelen, horen en ruiken) van de daartoe redelijkerwijs bereikbare onderdelen en bestudering van eventueel voorhanden zijnde tekortkomingen. De rapportages dragen derhalve een algemeen karakter en zijn een momentopname. HOME-SCAN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die in verband wordt gebracht of verband mocht blijken te houden met niet visueel waarneembare onderdelen tenzij anders omschreven in de rapportage. Vermeende aanspraken op schadevergoeding dienen binnen zes maanden na oplevering van het keuringsrapport schriftelijk te worden ingediend. Gebaseerd op de te verwachten inspanningsverplichting en het hiervoor betaalde honorarium zal het recht op schadevergoeding, met als berekeningsgrondslag de schade gebaseerd op dagwaarde, in totaal per opdracht maximaal 20% van de vrijwillige onderhandse verkoopwaarde van het gekeurde object tot een maximum van € 35.000,00 bedragen, onder aftrek van een hierna beschreven franchise. c. Franchise: aangezien aan elke bestaande woning of appartement kleine gebreken zijn, is een franchise van toepassing van 1% van de herbouwwaarde met een minimum van € 1.200,00. Een franchise houdt in dat schade tot het franchisebedrag niet wordt vergoed. d. Recht op schadevergoeding is niet aanwezig als eventueel gebleken schade reeds door opdrachtgever is hersteld voordat HOME-SCAN hiervoor aansprakelijk is gesteld en/of HOME-SCAN de schade heeft kunnen constateren.

12. Behoudens het in artikel 11. genoemde, is de aansprakelijkheid van HOME-SCAN uitgesloten in de volgende gevallen: a. Schade verband houdende met of ten gevolge van verkeerde kostenbegrotingen en/of verkeerde prijsopgaven. b. Schade door het niet in het keuringsrapport of checklists vermelden, of onvolkomen vermelden, van bodemverontreiniging en/of milieuproblemen. c. Schade voortkomend uit adviezen en rapportages welke zijn gebaseerd op bij externe deskundigen ingewonnen informatie. d. Adviezen van HOME-SCAN ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen in verband met door haar verrichte diensten zijn vrijblijvend. HOME-SCAN is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met haar diensten.

13. Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van adviezen, ontwerpen e.d. van HOME-SCAN, behoudens wanneer daar overeenstemming over is bereikt of het werk door HOME-SCAN wordt uitgevoerd. Ontwerpen en rapporten blijven eigendom van HOME-SCAN.

14. Derden die bij de uitvoering van overeenkomsten zijn betrokken, en welke handelen namens HOME-SCAN, kunnen de leveringsvoorwaarden van HOME-SCAN hanteren.

15. Overeenkomsten en deze leveringsvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht; in geval van geschillen zal domicilie gekozen worden te Alkmaar.